ΑΠO ΤΗΝ ΙΣΤΟΡIΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΠO ΤΗΝ ΙΣΤΟΡIΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #168
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #167
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #165
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #163
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #161
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #160
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #159
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #157
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #155
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #154
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #152
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #151
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #150
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #149
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #147
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #146
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #145
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #143
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #141
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #140
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #139
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #137
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #135
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #134
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #133
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #132
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #128
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #124
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #122
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #120
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #118
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #116
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #115
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #113
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #112
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #110
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #109
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #108
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #107
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #106
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #105
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #104
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #102
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #101
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #100
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #99
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #97
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #96
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #95
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #94
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #93
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #92
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #91
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #90
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #88
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #87
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #86
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #84
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #83
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #82
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #81
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #80
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #79
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #78
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #77
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #76
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #75
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #74
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #73
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #72
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #71
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #70
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #69
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #67-68
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #66
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #65
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #64
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #63
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #62
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #61
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #60
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #58-59
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #57
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #56
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #55
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #54
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #53
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #52
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #51
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #50
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #49
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #48
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #47
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #46
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #45
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #44
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #43
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #42
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #41
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #40
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #39
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #37-38
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #36
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #35
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #34
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #32-33
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #31
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #30
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #29
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #27-28
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #26
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #25
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #24
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #23
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #22
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #20-21
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #19
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #18
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #17
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #15-16
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #14
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #13
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #12
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #11
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #10
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #09
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #08
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #07
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #06
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #05
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #04
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #03
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #02
Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #01

Από την ιστορία του ΕΚΠΑ #51

15/9/2004
Επιμέλεια: Γεράσιμος Ζώρας
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

ΠPIN AΠO 80 XPONIA
O πρώτος τόμος της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής

Στις αρχές του 20ού αιώνα, και συγκεκριμένα από το ακαδημαϊκό έτος 1902-1903, άρχισε η έκδοση κοινής Επετηρίδος για όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία συνεχίσθηκε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1921-1922, οπότε και εκδόθηκε ο τελευταίος τόμος της, ο 19ος. Το ίδιο έτος, σύμφωνα με τον νέο οργανισμό του Πανεπιστημίου, η καθεμία Σχολή έλαβε το δικαίωμα να εκδίδει δική της Επετηρίδα. Έτσι, δύο χρόνια αργότερα, το 1924, κυκλοφορήθηκε για πρώτη φορά η Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου. Στον πρώτο αυτό τόμο της περιλαμβάνονταν οι εξής συνεργασίες: 1) Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, διδάκτορος της Θεολογίας και της Νομικής, τακτικού καθηγητού του Εκκλησιαστικού Δικαίου, «Περί των επαρχιακών συνόδων κατά το δίκαιον της Oρθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας», σσ. 1-24, 2) Μιχαήλ Γ. Λιβαδά, τακτικού καθηγητού του Δικονομικού Δικαίου, «Παρατηρήσεις εις την καθ' ημάς νομικήν γλώσσαν», σσ. 25-84, 3) Αντωνίου Γ. Μομφερράτου, ομοτίμου καθηγητού της Νομικής Σχολής, «O γάμος εν τω Ελληνικώ, Ρωμαϊκώ και Εκκλησιαστικώ Δικαίω», σσ. 85-96, 4) Αντωνίου Μομφερράτου, ομοτίμου καθηγητού της Νομικής Σχολής, «Περί ιδρύσεως ειδικής έδρας του Μουσουλμανικού Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω», σσ. 97-99, 5) Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, διδάκτορος της Θεολογίας και της Νομικής, καθηγητού του Εκκλησιαστικού Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω, «Περί του προβιβασμού του θρόνου κατά το δίκαιον της Oρθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας», σσ. 100-104, 6) Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, διδάκτορος της Θεολογίας και της Νομικής, καθηγητού του Εκκλησιαστικού Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω, «Περί της των μονών διαιρέσεως κατά το δίκαιον της Oρθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας», σσ. 105-121, 7) Π. Σ. Φωτιάδου, εκτάκτου καθηγητού της Νομικής Σχολής, «Αττικόν Δίκαιον: Ερμηνευτικά τινα εις τον περί του Νικοστράτου κληρ. Λόγον του Ισαίου και θεραπεία εφθαρμένου χωρίου (§18)», σσ. 122-136, 8) Αντωνίου Γ. Μομφερράτου, ομοτίμου καθηγητού της Νομικής Σχολής, «Κληρονομική διαδοχή κατά το Αττικόν Δίκαιον», σσ. 137-142.

ΠPIN AΠO 50 XPONIA
Θεμέλιος λίθος της νέας πτέρυγας του Mεγάρου Θεωρητικών Επιστημών

Ενώ βαίνει προς το τέλος των εργασιών της η ανακαίνιση του μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών, θυμόμαστε ότι πριν από μισό αιώνα, στις 12 Μαρτίου 1954, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της νέας πτέρυγας του συγκεκριμένου μεγάρου. Τα έξοδα των εργασιών θα καλύπτονταν από κρατική επιχορήγηση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δρχ. Στην αρχή της ομιλίας του ο τότε πρύτανης Απόστολος Δασκαλάκης τόνιζε τα εξής: «Εγκαινιάζομεν σήμερον τα έργα ανασυγκροτήσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και εις την σημερινήν τελετήν του θεμελίου λίθου προσθήκης μιας πτέρυγος του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών απεδώσαμεν όλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι συγχρόνως με τα έργα αυτά εγκαινιάζομεν μίαν νέαν εποχήν διά το ανώτατον πνευματικόν ίδρυμα της χώρας. Την εποχήν τής διά κρατικής ενισχύσεως κατασκευής νέων κτιρίων προς πλήρη επάρκειαν αιθουσών διδασκαλίας, σπουδαστηρίων, εργαστηρίων και κλινικών, εις τρόπον ώστε εντός ολιγίστου χρόνου, ελπίζομεν εντός μιας τριετίας, να αποκατασταθή πλήρως η ομαλή αυτού λειτουργία και να καταστή τούτο ικανόν να εκπληροί απροσκόπτως την μεγάλην αυτού εθνικήν αποστολήν. Εχαρακτήρισα δε την εποχήν αυτήν εν συνεδρία της Συγκλήτου παρισταμένων των κ.κ. Υπουργών Συντονισμού, Παιδείας και Oικονομικών, ως ιστορικήν ου μόνον διά το Πανεπιστήμιον, αλλά και διά την όλην ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος. Διότι διά πρώτην φοράν από της πολιτικής αναγεννήσεως του νεωτέρου Ελληνισμού μέχρι σήμερον, το Ελληνικόν Κράτος, συναισθανόμενον και αναγνωρίζον τας υποχρεώσεις του προς την ελληνικήν επιστήμην και την επιστημονικήν εκπαίδευσιν, προβάλλει ως γενναίος και αποφασιστικός χορηγός του Πανεπιστημίου μας».


Αρχή της σελίδας