ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΙΔHΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #168
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #167
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #165
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #163
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #161
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #160
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #159
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #157
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #155
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #154
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #152
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #150
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #149
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #147
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #146
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #145
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #143
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #141
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #140
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #139
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #137
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #135
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #134
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #133
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #132
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #128
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #124
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #122
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #120
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #118
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #116
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #115
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #113
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #112
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #110
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #108
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #107
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #106
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #105
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #104
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #102
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #101
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #100
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #99
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #97
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #96
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #95
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #94
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #93
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #92
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #91
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #90
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #88
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #87
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #86
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #84
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #83
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #82
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #81
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #80
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #79
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #78
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #77
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #76
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #75
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #74
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #73
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #72
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #71
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #70
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #69
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #67-68
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #66
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #65
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #64
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #63
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #62
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #61
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #60
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #58-59
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #57
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #56
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #55
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #54
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #53
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #52
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #51
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #50
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #49
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #48
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #47
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #46
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #45
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #44
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #43
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #42
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #41
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #40
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #39
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #37-38
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #36
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #35
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #34
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #32-33
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #31
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #30
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #29
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #27-28
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #26
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #25
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #24
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #23
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #22
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #20-21
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #19
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #18
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #17
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #15-16
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #14
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #13
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #12
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #11
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #10
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #9
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #8
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #7
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #6
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #5
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #4
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #3
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #2
Ειδήσεις - Επικαιρότητα #1

Ειδήσεις - Επικαιρότητα #109

15/6/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα
Μορφή εύκολης εκτύπωσης

Ειδήσεις - ΕπικαιρότηταΣυνέντευξη με τον Διευθυντή του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης Καθηγητή κ. Σ. Χ. Γιωτόπουλο


Ο κ. Σ Χ. ΓιωτότιουΧοςΣτο παρόν φύλλο, σε συνέντευξη προς ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ, ο Διευθυντής του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών καθηγητής κ. Σταύρος Χ. Γιωτόπουλος παρουσιάζει τη δομή, τις δραστηριότητες και το έργο τού Τομέα.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Ε . Κ . Π . Α . διαρ θρώνεται σε τέσσερεις τομείς : της Μαθη ματικής Ανάλυσης , της Άλγεβρας και Γεω μετρίας , της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έ ρευνας και της Διδακτικής των Μαθηματικών . Στους παραπάνω τομείς κατανέμονται ( ανάλο γα των γνωστικών αντικειμένων ) 72 μέλη Δ . Ε . Π . ( ήτοι 22 Καθηγητές , 23 Αναπληρωτές Καθηγητές , 20 Επίκουροι Καθηγητές και 8 Λέκτορες ), 1 Βοηθός και 6 μέλη Ε . Τ . Ε . Π . Ο Τομέας Μαθημα τικής Ανάλυσης είναι ο πολυπληθέστερος και οι δραστηριότητες σ ' αυτόν επηρεάζουν ουσιαστι κά την εξέλιξη του Τμήματος Μαθηματικών .

Γνωστικά αντικείμενα και Επιστημονικό Προσωπικό του Τομέα

Ο Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης δημιουργή θηκε το 1983 με γνωστικό αντικείμενο «Μαθη ματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση , Μαθηματική Λογική , Αριθμητική Ανάλυση , Διαφορικές Εξι σώσεις , Θεωρία Ελέγχου» . Στον τομέα υπηρε τούν 31 μέλη ( δηλ . 12 Καθηγητές , 5 Αναπληρω τές Καθηγητές , 10 Επίκουροι Καθηγητές , 2 Λέ κτορες , 1 Βοηθός και 1 μέλος Ε . Τ . Ε . Π .), οι ο ποίοι ανά βαθμίδα έχουν ως ακολούθως : Καθηγητές : Αθανασιάδης Χριστόδουλος , Α λικάκος Νικόλαος , Γιωτόπουλος Σταύρος , Γκρέκας Ευστράτιος , Δουγαλής Βασίλειος , Καλογερόπουλος Γρηγόριος , Κατάβολος Α ριστείδης , Κουμουλλής Γεώργιος , Μερκου ράκης Σοφοκλής , Νεστορίδης Βασίλειος , Στρατής Ιωάννης , Χατζηαφράτης Τηλέμα χος

Αναπληρωτές Καθηγητές : Γιαννόπουλος Απόστολος , Ευαγγελάτου - Δάλλα Λεώνη , Κα λαμίδας Νικόλαος , Παυλάκος Παναγιώτης , Τσαρπαλιάς Αθανάσιος

Επίκουροι Καθηγητές : Γρίσπος Ευάγγελος , Γρυλλάκης Κωνσταντίνος , Θηλυκός Δημήτριος , Κατσέλη - Τσίτσα Νέλλη Μητρούλη Μαριλένα , Νοτάρης Σωτήριος , Παπαναστασίου Νικόλαος , Πούλκου Ανθίππη , Σταύρα κας Γεράσιμος , Σταυρόπουλος Θεόδωρος Λέκτορες : Δρακόπουλος Μιχαήλ , Κόττα - Αθανασιάδου Ευαγγελία

Βοηθός : Κελεφούρα Ρόζα

Μέλος Ε . Τ . Ε . Π .: Ταμπακάκη Βασιλική .

Επίσης μέλη Δ . Ε . Π . του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης υπήρξαν στο παρελθόν και οι παρακά τω αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας ή με ε θελουσία έξοδο ή μετακινηθέντες σε άλλα ΑΕΙ : Γεωργίου Παύλος ( Καθηγητής ), Τερσέ νοβ Σάββας ( Ομότιμος Καθηγητής ), Αργυρός Σπυρίδων ( Καθηγητής ), Παπαλουκάς Λουκάς ( Αναπληρωτής Καθηγητής ), Μπένος Αναστάσιος ( Επίκουρος Καθηγητής ), Σταθακόπουλος Κωνσταντίνος ( Ομότιμος Καθηγητής ), Τσίτσας Λεωνίδας ( Ομότιμος Καθηγητής ), Μο σχοβάκης Ιωάννης ( Ομότιμος Καθηγητής ), Νεγρεπόντης Στυλιανός ( Ομότιμος Καθηγη τής ).

Η πλειοψηφία των μελών Δ . Ε . Π . του Τομέα μας έχουν άρτια επιστημονική κατάρτιση και διεθνή αναγνώριση στη διδασκαλία και την έρευνα . Συνεργαζόμενοι ανέδειξαν , μεταξύ άλλων , ένα σύγχρονο και υψηλών απαιτήσεων περιεχόμε νο μαθημάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών .

Προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα

Τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα Μαθη ματικής Ανάλυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές έχουν ως ακολούθως :

/. Υποχρεωτικά μαθήματα ( ένδειξη : Υ ): Απειρο στικός Λογισμός Ι , Πληροφορική Ι , Απειροστι κός Λογισμός II , Απειροστικός Λογισμός III , Δια φορικές Εξισώσεις Ι , Πραγματική Ανάλυση Ι , Μιγαδική Ανάλυση Ι

//. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Θεωρητι κών Μαθηματικών ( ένδειξη : ΚΘΜ ): Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι , Θέματα Απειροστικού Λογισμού και Πραγματικής Ανάλυσης ( Πραγμα τικές Συναρτήσεις ), Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές , Θεωρία Μέτρου , Μαθηματική Λογι κή , Κυρτή Ανάλυση , Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων , Εισαγωγή στη Συναρ τησιακή Ανάλυση , Πραγματική Ανάλυση II , Θεω ρία Συνόλων , Αναδρομικές Συναρτήσεις , Γεω μετρική Ανάλυση , Υπολογιστική Πολυπλοκότη τα , Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης Ι , Γραμμικοί Τελεστές , Εισαγωγή στην Τοπολογία , Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης II , Μιγαδική Ανάλυση II , Θεωρία Ελέγχου , Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier .

///. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Εφαρ μοσμένων Μαθηματικών ( ένδειξη : ΚΕΜ ): Πληροφορική II , Αριθμητική Ανάλυση Ι , Δομές Δεδομένων , Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές , Γλώσσες Προγραμματισμού , Γραφικά με Ηλε κτρονικούς Υπολογιστές , Πραγματική Ανάλυση II , Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία , Υπο λογιστική Πολυπλοκότητα , Αριθμητική Ανάλυση II , Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών , Α ριθμητική Γραμμική Άλγεβρα , Θεωρία Ελέγχου , Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier .

VI . Ελεύθερα Μαθήματα ( ένδειξη : Ε ): Θέματα Συναρτησιακής Ανάλυσης . Κάθε φοιτητής επιλέγει μία από τις δύο κατευ θύνσεις : ( α ) Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθημα τικών ( ΚΘΜ ) ( β ) Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ( ΚΕΜ ), που αναγράφεται στο έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας του . Ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει και τις δύο κατευθύνσεις ( ΚΘΜ και ΚΕΜ ), εφ ' όσον βέβαια εκπληρώσει τις προϋποθέσεις και των δύο κα τευθύνσεων . Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Μαθηματικών λειτουργεί από το α καδ . έτος 1994-95 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών . Οι βασικοί στόχοι του Π . Μ . Σ . είναι : α ) Να προσφέρει στους φοιτητές που το παρα κολουθούν μια άρτια μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση στα Μαθηματικά , τόσο με βασικά μαθήματα κορμού , όσο και με προχωρημένα μαθήματα εξειδίκευσης σε περιοχές επιστημο νικής αιχμής .

β ) Να καταστήσει τους φοιτητές κοινωνούς της σημασίας και της διεπιστημονικότητας των μα θηματικών .

γ ) Να τους προετοιμάσει για τις σημαντικές ε παγγελματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που βρίσκονται στο σύνορο των μαθηματικών και άλλων επιστημών .

δ ) Στο επίπεδο των σπουδών για το Διδακτορικό Δίπλωμα , να τους εισαγάγει στην έρευνα στα Μαθηματικά σε περιοχές τρέχοντος επιστημονικού ενδιαφέροντος .

Οι τίτλοι που απονέμονται με την ολοκλήρωση ενός Π . Μ . Σ . είναι :

α ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις : 1) Θεωρητικά Μαθηματικά , 2) Στατι στική και Επιχει ρησιακή Έρευνα , 3) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά , β ) Διδακτορικό Δί πλωμα στα Μαθη ματικά .

Επίσης στο Τμήμα Μαθηματικών του Ε . Κ . Π . Α . λειτουργούν και τέσσερα Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπου δών .

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Π . Μ . Σ . που εξυ πηρετούνται από τον Τομέα μας είναι τα εξής : Α νάλυση Ι , Μιγαδική Ανάλυση μιας μεταβλητής , Μιγαδικές Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών , Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι , Λογική Ι , Θεω ρία Αναδρομής ( Λ 2, ΜΠΛΑ , Υπολογισιμότητα ), Ειδικά Θέματα : Τοπολογικοί Διανυσματικοί Χώ ροι , Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματι κών ( Θεωρία Κατανομών ), Ειδικά Θέματα Μα θηματικών ( Αριθμητική Πολυπλοκότητα ) ( Λ 02 α , ΜΠΛΑ , Συνολοθεωρία ), ( Λ 05 α , ΜΠΛΑ ) Founda tions of recursion theory ( Θεμέλια της Θεωρίας Αναδρομής ), Εργοδική Θεωρία Ramsey , Μέθο δοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι , Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι , Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα , Κυματική Διάδοση σε Σύνθετα Υλικά , Συνή θεις Διαφορικές Εξισώσεις , Αριθμητικές Μέθο δοι στη Δυναμική των Ρευστών , Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών Ι , Ανάλυση II , Θεωρία Τελεστών , Θεωρία Αλγεβρών Banach , Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις II , Εργοδική Θεωρία , Θεωρία Συνό λων ( Μ 6, ΜΠΛΑ , Συνολοθεωρία ), Μάθημα μελέτης στη Θεωρία Μέτρου , Ανάλυση Fourier και Ε φαρμογές , Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματι κών II , Υπολογιστικά Μαθηματικά II , Εφαρμοσμέ νη Συναρτησιακή Ανάλυση , Γραμμική και μη Γραμμική Θεωρία Ελέγχου , Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις , Γεωμετρία των Fractals , Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ( Συνή θεις Διαφορικές Εξισώσεις : Προβλήματα Συνο ριακών Τιμών , Θεωρία Sturm ), Παραμετρική Πο λυπλοκότητα και Αλγόριθμοι , Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών II , Τοπολογία .

Δραστηριότητες του Τομέα

Στις δραστηριότητες του Τομέα , πέραν της δι δασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχια κών μαθημάτων , μπορούν να αναφερθούν ως τα σημαντικότερα τα παρακάτω :

•  Η καθιέρωση του Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Ανάλυσης , που διεξάγεται εκ πε ριτροπής σε διαφορετική πόλη .

•  Η καθιέρωση Θερινών Σχολείων και Ημερί δων , με συμμετοχή κορυφαίων ξένων μαθημα τικών ( τόσο στα Θεωρητικά όσο και στα Εφαρ μοσμένα Μαθηματικά ).

•  Η διεξαγωγή Διεθνών Συνεδρίων ( στα Θεωρητικά και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ).

•  Η διεξαγωγή ( σε εβδομαδιαία βάση ) Σεμινα ρίων , σε ειδικευμένες περιοχές της Ανάλυσης με συμμετοχή προσκεκλημένων ξένων μαθηματικών .

•  Η διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα «Προσφερό μενα μαθήματα από το Τμήμα Μαθηματικών σε άλλα Τμήματα του Ε . Κ . Π . Α . »

Προβλήματα του Τομέα

Το βασικότερο πρόβλημα του Τομέα Μαθηματι κής Ανάλυσης είναι η έλλειψη μελών Ε . Τ . Ε . Π . Ο αυξημένος αριθμός μελών Δ . Ε . Π ., μαθημάτων και δραστηριοτήτων του Τομέα , απαιτεί την πρόσληψη τουλάχιστον δύο επιπλέον μελών Ε . Τ . Ε . Π . Αυτό θα διευκολύνει την εύρυθμη λει τουργία του Τομέα και ευελπιστούμε στην κατανόηση του αιτήματος αυτού εκ μέρους των Πρυ τανικών Αρχών .


Αρχή των Ειδήσεων

Έναρξη του 20ού Προγράμματος Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Αθηνών

Ξεκίνησε για μια ακόμη χρονιά το πρόγραμμα Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΞεκίνησε για μια ακόμη χρονιά το πρόγραμμα Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.). Το φετινό 20ό Πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 εβδομάδες. Στο πρόγραμμα διδάσκουν πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες και το παρακολουθούν 354 φοιτητές και διδάσκοντες σε Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών ξένων Πανεπιστημίων και Κολεγίων. Υπογραμμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των δεκαεννέα χρόνων λειτουργίας του προγράμματος έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα 3.700 σπουδαστές από 67 χώρες.

Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε έξι επίπεδα. Γίνονται επίσης διαλέξεις από ειδικούς σε επιμέρους και γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, καθώς και επισκέψεις και μαθήματα σε μουσε ία και αρχαιο λογικούς χώρους -με συστηματική ξενάγη ση από αρχαιολόγους του Τομέα Αρχαιο λογίας- εντός και εκτός Αττικής. Καθοριστική είναι και αυτή τη χρονιά η ηθι κή και οικονομική υποστήριξη προς το πρό γραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και τη Βουλή των Ελλήνων. Επιστημονικός υπεύ θυνος του Προγράμματος είναι ο Προϊστά μενος Γραμματείας του Πανεπιστημίου Α θηνών αναπλ. καθηγητής κ. Π. Κοντός.
Αρχή της σελίδας