ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ


Συνέδρια - Συμπόσια - Εκδηλώσεις #108
1/6/2007
Κείμενο: Συντακτική Ομάδα

Συνέδρια - Συμπόσια - Εκδηλώσεις

Το Α' Θεολογικό Συνέδριο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

Αναμνηστική φωτογραφία

Στις 4, 5 και 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Α' Θεολογικό Συνέδριο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, με θέμα «Εκκλησία και Κοινωνία», υπό την αιγίδα της Ι. Μητρο πόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και τη συν δρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νο μού Αιτωλοακαρνανίας, των Δήμων Μεσο λογγίου και Αγρινίου και άλλων πολιτιστικών και πολιτικών φορέων της περιοχής. Ο Σεβα σμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρ νανίας ετέλεσε κατά την έναρξη των εργα σιών του συνεδρίου αγιασμό που παρακο λούθησαν και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί της Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθε ος , ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυ νος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας , ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής π. Γεώργιος Μεταλληνός , ο Νομάρχης κ. Θύμιος Σώκος , ο Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν και ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής . Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν ως πρόεδροι των συνεδριών οι πανεπιστημιακοί κ. Παναγιώτης Κοντός , Νικόλαος Τζιρά κης , Ελένη Χριστινάκη , Παναγιώτης Χρι στινάκης και π. Κύριλλος Κατερέλος . Ειση γήσεις έγιναν από τον πρόεδρο των Μετα πτυχιακών Φοιτητών κ. Νεκτάριο Τσαρουχά , τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, τα μέλη Δ.Ε.Π. κ. Απόστολο Νικολαΐδη , Εμ μανουήλ Περσελή, Νόννα Παπαδημητρί ου, Αθανάσιο Γλάρο, Γεώργιο Ευθυμίου, Πανωραία Κουφογιάννη, Βαρβάρα Γιαν νακοπούλου και Κωνσταντίνο Κωτσιόπου λο και αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ήτοι τον π. Ανδρέα Κουμπή, τον π. Τίτο Γιαννούλη, τις κ. Αναστασία Βαβάση, Κατερίνα Αλεξοπούλου, Αριάδνη Σαραντου λάκου και Μαρία Ευαγγελοδήμου, Μα ριάννα Δρε, και τους κ. Κωνσταντίνο Δια μαντάκη, Παύλο Φήμη, Σεβαστιανό Αν δρεάδη, Σταύρο Μουτάφη καθώς και την καθηγήτρια μέσης εκπαιδεύσεως Δέσποινα Γεωργιάδη-Αλεξοπούλου . Τιμητικές απο νομές για την προσφορά τους στο Σύλλογο έγιναν προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και τον καθηγητή του Κανονικού Δικαίου κ. Παναγιώτη Χριστι νάκη .

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρί ου αναδείχθηκε ο ρόλος της Εκκλησίας στην κοινωνία? η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι κοι νωνικά απούσα. Αναζητά την κοινωνική αλή θεια πέρα από τη συμβατικότητα. Είναι εσφαλμένη, όμως, κατεύθυνση η εργαλειο ποίηση της θρησκείας υπέρ ατομικών ή κοι νωνικών συμφερόντων. Η λεγόμενη μεταχριστιανική κοινωνία επιδιώκει την απεκκλησιασ τικοποίησή της, αφενός μέσω της εκκοσμί κευσης της Εκκλησίας και αφετέρου μέσω της κριτικής που ασκεί στην Εκκλησία με αφορμή την επέκταση της δράσης της στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα. Η ελληνική κοινωνία, ενταγμένη μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, διατηρεί στη σχολική εκπαίδευση το μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο έχει ως στόχο την παιδαγωγική σφαιρική αντίληψη του θρησκευτικού περιεχομένου κατά τρόπο ισχυρότερο της απλής πληροφόρησης. Από την άλλη πλευρά, σε ακαδημαϊκό επίπεδο η ορθόδοξη θεολογία καλείται να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών και να επωφεληθεί από τις δυνατότη τες που της προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και η πληροφορική.

Η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας, όπως φάνηκε από τις εισηγήσεις των συνέδρων, πραγματώνεται μέσα από το ευχολόγιο της, αλλά και τα πατερικά κείμενα, που λαμβά νουν σαφή θέση υπέρ των αδυνάτων και της κοινωνικής ειρήνης. Στην ουδέτερη κοινωνία που προωθεί ο μεταμοντερνισμός, όπου επι διώκεται η προοδευτική αδρανοποίηση του ανθρώπου ως προσώπου, η Εκκλησία λειτουργεί αφυπνιστικά, και αντιτάσσει το ήθος, τη δύναμη και την κοινωνική προσφορά ως καρπούς της χαρισματικής πίστης. Η Εκκλησία διαλέγεται με την κοινωνία προωθώντας θέματα δικαιοσύνης, αλληλοκατανόησης και ισότητας, καλεί τον αποξενωμένο και μοναχικό άνθρωπο σε κοινωνία αγάπης με εσχατο λογική προοπτική. Η ίδια η Εκκλησία με την αγάπη και την οικονομία που επιδεικνύει σε πολλά θέματα που έχουν προκύψει λόγω της πολυπολιτισμικότητας των σύγχρονων κοινωνιών, όπως π.χ. οι μικτοί γάμοι, διδάσκει στους ανθρώπους την αλληλοπεριχώρηση και την αποδοχή, χωρίς να μετακινείται από την αλήθεια. Τα όρια που θέτει με τους ιε ρούς κανόνες της καθιστούν δυνατή την άσκηση της ελευθερίας στους κοινωνούς του δικαίου της, όταν οι εφαρμοστές του παρα μένουν πιστοί στη θεμελιώδη αρχή της ισότητας που έθεσε ο ίδιος ο Χριστός. Οι κανόνες της είναι ένα αξιολογικό μοντέλο ιεράρ χησης των προστατευομένων από την Εκκλη σία αγαθών, στην κορωνίδα των οποίων βρί σκεται η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων και στην αμέσως επόμενη η βιολογική υπό σταση και ψυχοσωματική υγεία τους. Για την Εκκλησία η σωτηρία των ψυχών δεν είναι ζή τημα ατομικό αλλά κατεξοχήν κοινωνικό.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστίες απηύθυναν προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την υψηλή φιλοξενία του και την ανάληψη της χρηματοδότησης της εκδόσεως των πρακτικών του Συνεδρίου, η Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεο λογίας κ. Ελένη Χριστινάκη-Παπακώστα και ο Πρόεδρος των Μεταπτυχιακών Φοιτη τών κ. Νεκτάριος Τσαρουχάς . Αξίζει επίσης να γίνει μνεία στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και των λοιπών επιτροπών του Συνεδρίου που εργάστηκαν ιδιαιτέρως για την επιτυχία του Συνεδρίου, όπως ο Πρόε δρος των Μεταπτυχιακών κ. Νεκτάριος Τσαρουχάς, ο π. Επιφάνιος Καραγεώρ γος, ο π. Αναστάσιος Καντάνης, η επ. κα θηγήτρια Ειρήνη Χριστινάκη-Γλάρου, ο καθηγητής κ. Χρήστος Σιάσος, οι Μεταπτυχια κοί Φοιτητές π. Πρόδρομος Κουρτουκτσό γλου, Γεώργιος Θραψανιώτης, Νεκτάριος Ματζουρανάκης, Αντωνία Σαμιωτάκη και Αμαλία Προκοπίου, Σαλίμ Σλειμάν και Πα ναγιώτης Σταματόπουλος .Αρχή των Ειδήσεων

Εκδήλωση προς τιμήν του αείμνηστου καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Δ. Τριανταφυλλόπουλου

Εκδήλωση προς τιμήν του αείμνηστου διδάκτορα, πολιτικού και καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Α Τριανταφυλλό πουλου, πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην εκδήλωση που πραγματοποιή θηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστη μίου Αθηνών, ήταν παρόντες πολλοί πανεπιστημιακοί και καθηγητές αλλά και άτομα από τον πολιτικό χώρο.

Αρχικά, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Ιωάννης Καράκωστας παρέ θεσε σύντομα βιογραφικά στοιχεία του Τρια νταφυλλόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε το 1881 στο Καρπενήσι και απεβίωσε το 1966 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ανα κηρύχθηκε διδάκτωρ το 1902. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε τις σπουδές του στα πανεπι στήμια του Βερολίνου και του Γκέτινγκεν και το 1918 εξελέγη καθηγητής του Πανεπιστη μίου Αθηνών, στην έδρα του ρωμαϊκού δικαί ου. Το 1920 λόγω της μεταβολής των πολιτι κών πραγμάτων προκλήθηκε η παύση του, αλλά το 1922 τα γεγονότα που ακολούθησαν τη Μικρασιατική καταστροφή επανέφεραν τον επιφανή νομοδιδάσκαλο και στοχαστή στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Το 1934 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1939 μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκρι τικού Δικαίου της Χάγης. Το 1948, εξαιτίας του κατά νόμον ορίου ηλικίας απεχώρησε από το Πανεπιστήμιο, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που χρειάστηκαν 2 χρόνια για να καλυφθεί. Τέλος, το 1963 αναγορεύτηκε επί τιμος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώθη κε στους τομείς της ιστορίας δικαίου, με έμφαση στη μελέτη του Βυζαντινού Δικαίου, και στο αστικό Δίκαιο.

Η συγγραφική και διδακτική του δραστηριό τητα στην φιλοσοφία και μεθοδολογία του δικαίου, την οποία πρώτος μελέτησε με αυτεπίγνωση και επιστημονικές αξιώσεις, υπήρξε πρωτοποριακή και σημαδιακή για τις νομικές σπουδές της δεκαετίας '20 - '30, αλλά και για τα χρόνια που ακολούθησαν. Το πλούσιο συγγραφικό έργο που άφησε πίσω του ο Τριανταφυλλόπουλος επιβεβαιώνει το μέγεθος της προσφοράς του και ξεχωρίζει για τη διεισδυτικότητα και στοχαστικότητα της γραφής, αλλά και την πειστικότητα των συλλογισμών του.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του, ο ομότιμος καθηγητής κ. Σπυρίδων Τρωϊάνος αναφέρθηκε στο έργο του Τριανταφυλλόπουλου ως ιστορικού δικαίου, ενώ ο ομότιμος καθηγητής και πρώην Πρύτανης κ. Μιχάλης Σταθόπουλος στην ιδιότητά του ως δογματικού του Αστι κού Δικαίου, αλλά και στο νομοπαρασκευα στικό του έργο. Επιπλέον, ο καθηγητής Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Σταμάτης σκιαγράφησε το επίπεδο της φιλοσοφικής περί το δίκαιο σκέψης στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, ανέπτυξε τις περί φιλοσοφίας του δικαίου και νομικής μεθόδου αντιλήψεις του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου και κατέδειξε την καίριας σημασίας συμβολή του στην αλλαγή του μέχρι τότε κρατούντος τρόπου ερμηνείας και εφαρμογής του δικαί ου.

Τέλος, ο λέκτορας του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου της Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Μουτζούφας μίλησε για την ενεργό συμμε τοχή του Τριανταφυλλόπουλου στην πολιτική της χώρας, συμμετοχή η οποία δεν περιορί στηκε στον ανταγωνισμό των πολιτικών κομ μάτων για την κατάληψη της εξουσίας, αλλά στο ευρύ φάσμα όλης της δημόσιας ζωής και πρωτοβουλίας.Αρχή των Ειδήσεων

Η 22η εκπαιδευτική αποστολή της Φιλοσοφικής Σχολής στην Κύπρο

Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθη κε και φέτος η καθιερωμένη, πια, 22η επίσκεψη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, δί νοντας την ευκαιρία στα μέλη της εκπαιδευ τικής κοινότητας, καθηγητές, διοικητικούς υπαλλήλους και φοιτητές, αλλά και στις αντι προσωπείες άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έλαβαν μέρος στην αποστολή, να ενημερωθούν για τις διάφορες πτυχές του εθνικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το νησί.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επταή μερης παραμονής τους (25 έως 31 Μαρτί ου), τα μέλη της αποστολής πραγματοποίη σαν αρκετές συναντήσεις με αποτέλεσμα να γίνουν κοινωνοί της σημερινής κατάστασης της Κύπρου, καθώς και των κοινών δεσμών που τη συνδέουν με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ενδιαφέρου σας συνάντησής τους με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο και, στη συνέχεια, με τον Αρχιεπίσκο πο κ. Χρυσόστομο συζητήθηκαν οι άοκνες προσπάθειες και πρωτοβουλίες που καταβάλλει η κυπριακή κυβέρνηση και εκκλησία για επίλυση του προβλήματος, για ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης και εμψύχω ση του κυπριακού λαού. Ακόμη, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Χριστόφια σχετικά με τις απόψεις, καινοτο μίες και αποφάσεις της Κυπριακής Βουλής σχετικά με το επίμαχο ζήτημα και έγιναν δε κτοί στην οικία του έλληνα Πρέσβη κ. Δημή τρη Ράλλη, η οποία βρίσκεται στην πράσινη γραμμή.

Ιδιαιτέρως πρέπει να αναφερθεί η επίσκεψη των μελών της αποστολής στη Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας και η συνάντησή τους με στελέχη της Γραμ ματείας και του κυπριακού Υπουργείου Εξω τερικών, καθώς και η επίσκεψη στα Φυλακι σμένα Μνήματα και στον τύμβο της Μακεδο νίτισσας, όπου, σε ιδιαίτερα φορτισμένο συ γκινησιακά κλίμα, τα μέλη της αποστολής απέτισαν φόρο τιμής στους πεσόντες. Τα μέλη της αποστολής, ακόμη, συμμετείχαν σε κοινούς εορτασμούς των εθνικών επετεί ων της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου στο Λύκειο Παραλιμνίου και στο Πανεπιστή μιο της Κύπρου, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν για μια ακόμα χρονιά μέλος του Πανε πιστημίου Αθηνών? τη χρονιά αυτή κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Κ. Μπουραζέλης. Στιγμές ιδιαίτερης συγκί νησης έζησαν τα μέλη της αποστολής κατά το τρισάγιο που τελέστηκε στους τάφους των ηρώων Ισαάκ και Σολωμού στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.

Ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή που επεφύλα ξαν στους επισκέπτες τους οι Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους στο νη σί και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπήρξε η επί σκεψη της αποστολής του Πανεπιστημίου στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου και οι ξεναγήσεις τους στο Κούριο (Θέ ατρο, Ναός Απόλλωνος Υλάτου) και στους αρχαιολογικούς χώρους της Πάφου, στα λουτρά της Αφροδίτης και την Πόλη της Χρυ σοχούς, στο παραδοσιακό χωριό Λεύκαρα, στον Αχυρώνα Λιοπετρίου, στη Μονή Κύκκου και στο Θρονί, οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκωσία, στο Μουσείο Νο μισματοκοπίας της Τράπεζας Κύπρου, στο Μουσείο Αγώνος και στο Ίδρυμα Αρχιεπι σκόπου Μακαρίου.

Γράμμα από το Παλέρμο για την Κύπρο...

Προς τους διοργανωτές του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Κύπρο κ. Παναγιώτη Κοντό και Ανδρέα Βοσκό

Αγαπητοί μας Καθηγηταί,

Αποφασίσαμε όλοι εμείς οι φοιτητές από το Παλέρμο, που συμμετείχαμε φέτος στο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κύπρο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά με αυτή την επιστολή μας για όλα όσα μας προ σφέρατε όλοι σας κατά την παραμονή μας στο ωραίο νησί της Αφροδίτης.

Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι από όσα είχα με την τύχη να δούμε και να μάθουμε για την Κύπρο χάρη σε αυτό το ταξίδι και σε εσάς, που φροντίζετε κάθε χρόνο να το διοργανώνετε με τόση επιμέλεια και αφοσίωση, ώστε να φύγουμε όλοι με τις καλύ τερες εντυπώσεις. Φεύγουμε με την ελπίδα να ξαναγυρίσουμε σύντομα σε μια Κύπρο ελεύθερη γιατί οι αγώνες και το αίμα των Κυ πρίων αγωνιστών πρέπει να βρουν τη δικαίωσή τους. Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης και στους ιθύνοντες του Γραφείου Τύ που και Πληροφοριών της Κύπρου για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας προσέφεραν, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την κάλυψη μέρους των εξόδων του ταξιδιού μας στην Κύπρο και ακόμη θερμά ευχαριστούμε την κυρία Αντωνία Σοφικίτου, η οποία κάθε χρόνο φροντίζει να έρχονται φοιτητές της Φιλοσοφι κής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, τους οποίους περιβάλλει πά ντοτε με εξαιρετική στοργή.

Με εξαιρετική τιμή και με τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μας,
Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι της Κύπρου
από τη Φιλοσοφική Σχολή του Παλέρμο

 Αρχή των Ειδήσεων

Η έρευνα και η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η τελετή έναρξης του Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Έρευνα και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαί δευσης», έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Μαΐου, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης και ακούστηκαν χαιρετισμοί από τον Αντιπρύτα νη, καθηγητή κ. Δημοσθένη Ασημακόπουλο, τον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε., καθηγητή κ. Γιάννη Παπαδάτο και τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., ομότιμο καθηγητή κ. Θεόδωρο Εξαρχάκο. Οι πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτρο πής του Συνεδρίου, καθηγητή κ. Κωνσταντί νο Σκορδούλη και από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγητή κ. Γεώργιο Καλκάνη έδωσαν μια πρόγευση των κυρίως εργασιών κατά το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Μαΐου, οπότε και ολοκληρώθηκαν στο χώρο του Νέου Χημείου.

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Αντιπρύτανη, Καθηγητή, κ. Δ. Ασημακόπουλου, κατά τον οποίο ανα φέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού και εξέλιξης της εκπαίδευσης στις μικρές η λικίες λαμβανομένων υπόψιν των νέων συν θηκών, που κυρίως είναι η εκτεταμένη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τα πολυπολιτισμικά σχολεία. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Αντιπρύ τανης παρατήρησε ότι στην εξέλιξη αυτή πρέπει να συμβάλουν και οι ίδιοι οι καθηγη τές με το μην κάνουν διακρίσεις μεταξύ μα θητών, που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν την θεωρητική κατεύθυνση και μαθητών της θετικής κατεύθυνσης, καθότι το μάθημα της Φυσικής είναι η εξήγηση του τι υπάρχει γύρω μας και του γιατί υπάρχουμε, ζητήματα που αφορούν και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Τελειώνοντας ο κ. Ασημακόπουλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κ. Σκορδούλη και τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Γ. Καλκάνη για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην ενημέ ρωση κυρίως των νεώτερων για τους προ βληματισμούς και τις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής.

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητής κ. Γ. Παπαδάτος, στον σύντομο χαιρετισμό του που ακολούθησε, τόνισε πως η διδασκαλία της Φυσικής είναι πρωτεύον θέμα για ένα Παιδαγωγικό Τμήμα, αφού η Φυσική συνδέε ται με μια ευρύτερη αίσθηση της πραγματι κότητας και του κόσμου γύρω μας και δεν είναι ξεκομμένη σε μια αποκλειστικά επιστημονική προσέγγιση.

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευ σης, κ. Θ. Εξαρχάκος ο οποίος μεταξύ άλ λων σημείωσε την αναγκαιότητα και υποχρέ ωση όλων των εκπαιδευτικών, για συνεχή με λέτη, πειραματισμό με νέες παιδαγωγικές μεθόδους και εισαγωγή καινοτόμων δραστη ριοτήτων στα σχολεία. Ειδικά στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, όπως επισήμανε, επι βάλλεται η συνεχής αυτή εξέλιξη καθότι η ρα γδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών με ταλλάσσει τον τρόπο έρευνας, ενώ οι κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη μας επιφέ ρουν άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον μας και κρίνεται αναγκαία η μελέτη τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη από τις δύο ομιλίες της βραδιάς, από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγητή κ. Κ. Σκορδούλη με θέμα, «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και Εκπαίδευ ση για την Αειφορία».

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγητής κ. Γ. Καλκάνης στην ομιλία του με θέμα «Διά Νοός ή/και Διά Χειρός Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες» επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως η εκπαίδευ ση στις φυσικές επιστήμες έχει διττό ρόλο, εκπαιδευτικό, που αφορά στο γνωσιακό αντι κείμενο, και παιδευτικό, που αφορά στις παι δαγωγικές αρχές και στη δημιουργία ανθρώ πων και πολιτών μορφωμένων με κριτική σκέψη.

Η τελετή έληξε με έκθεση βιβλίου και παλαι ών επιστημονικών οργάνων, προβολή εκπαι δευτικού λογισμικού, θεατρικά και μουσικά δρώμενα στο αίθριο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τριήμερο Συνέδριο στέφθηκε με μεγάλη ε πιτυχία, αναδεικνύοντας προβληματισμούς και καταλήγοντας σε πορίσματα σχετικά με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ με ανυπομο νησία αναμένεται το επόμενο που θα φέρει στην επιφάνεια νεώτερες εξελίξεις.Αρχή των ΕιδήσεωνΣυνάντηση των εκπροσώπων των Ιστορικών Αρχείων

Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Α θηνών διοργάνωσε για δεύτερη φορά, με ιδιαίτερη επιτυχία, συνάντηση εργα σίας και ενημέρωσης των υπευθύνων των Αρ χείων όλων των A . E . I της χώρας. Το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η πορεία δημι ουργίας Πανεπιστημιακών Αρχείων στα υπό λοιπα A . E . I , της χώρας και η δημιουργία δι κτύου Ελληνικών Πανεπιστημιακών Αρχείων. Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των πανεπι στημιακών ιδρυμάτων έκαναν μια σύντομη περιγραφή των βημάτων που έχουν πραγμα τοποιηθεί προς την πορεία συγκρότησης πα νεπιστημιακών αρχείων. Πολλοί ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπι στήμια στην προσπάθεια συγκρότησης Ιστο ρικού Αρχείου, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι έχουν δημιουργηθεί Αρχεία και προχωρούν με σταθερά βήματα στην οργάνωση, καταγραφή και αποδελτίωση αρχεια κού υλικού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε το πόσο σημαντική είναι η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού. Κλείνοντας τις εργασίες της συνάντησης, ο Αντιπρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πα νεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Κώστας Γαβρόγλου συνόψισε τα κύρια σημεία των ει σηγήσεων-παρεμβάσεων, που συνοπτικά εί ναι τα εξής:

•  Υπάρχει σημαντική πρόοδος σχεδόν σε ό λα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα πρέπει να στη ρίξει ενεργά και ουσιαστικά τις προσπάθει ες των λοιπών Α. Ε. Ι.

•  Η συγκρότηση των αρχείων θα πρέπει να μην αφορά μόνο τη συλλογή διοικητικού αρχειακού υλικού, θα πρέπει να γίνει ε νεργοποίηση νέου τύπου υλικού όπως: τα προσωπικά αρχεία των Καθηγητών, το υλι κό που αφορά την ιστορία του φοιτητικού κινήματος, τεκμήρια από εκπαιδευτικά ζητήματα.

•  Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η επεξεργα σία τρόπων διάσωσης του υλικού.

•  Να δημιουργηθεί ένας κοινός δικτυακός τό πος για όλα τα Αρχεία των Πανεπιστημίων.

•  Να δημιουργηθεί μια επιτροπή, η οποία θα ασκήσει πίεση ώστε να δημιουργηθούν Αρχεία σε όλα τα Πανεπιστήμια, θα συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες και θα ασχολεί ται με την καταγραφή και επίλυση άμεσα προβλημάτων που προκύπτουν.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν τα περισ σότερα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.Αρχή των ΕιδήσεωνΗ 2η Ημερίδα Γυμναστικής με θέμα τη βιοψυχοκινητική διαθεματικότητα

Πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιστή μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Αθη νών, στο πλαίσιο του Τομέα Γυμναστικής και Χορού, η 2η Επιστημονική Ημερίδα Γυμνα στικής με θέμα «Βιοψυχοκινητική διαθεματι κότητα στα γνωστικά αντικείμενα της γυμνα στικής» με εμπνευστές και υπεύθυνους διορ γάνωσης τους Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κ. Θεοδωράκου και Σπ. Καμπιώτη .

Η ημερίδα περιελάμβανε τρεις θεματικές ενότητες:

•  Βιοκινητική προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα της γυμναστικής.

•  Ψυχοκινητική προσέγγιση στα γνωστικά αντικείμενα της γυμναστικής.

•  Ειδικά Θέματα:

α. Ειδικά θέματα μη αγωνιστικής γυμναστι κής.

β. Ειδικά θέματα αγωνιστικής γυμναστικής.

γ. Ειδικά θέματα ειδικής κινητικής αγω γής.

Παρουσιάστηκαν ακόμα εργασίες από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:

1. Βιομηχανική θεώρηση δραστηριοτήτων της γυμναστικής (αγωνιστικών και αναψυχής) και προοπτική (Κ. Μπουντόλος)

•  Γυμναστική: Ασφάλεια – Αποδοτικότητα (Σπ. Αθανασόπουλος)

•  Άσκηση, ψυχική διάθεση και πνευματική απόδοση (Γ. Ζέρβας)

•  Παιδαγωγικοί στόχοι της γυμναστικής (Κ. Εμμανουήλ)

•  Μία πολύπλευρη προσέγγιση στη μη- αγωνιστική γυμναστική (Κ. Θεοδωράκου)

•  Χάος και οπτική αντίληψη για τη μάθηση γυμναστικών δεξιοτήτων στη προπόνηση - σύγχρονες θεωρίες και μέθοδοι (Σ. Καμπιώτης)

7. Η γυμναστική ως μέσο ένταξης στην εκπαίδευση μαθητών-τριών με αναπηρίες (Δ. Κουτσούκη)

Επίσης παρουσιάσθηκαν εργασίες από τους συμμετέχοντες. Ακολούθησε μεστή συζήτη ση πάνω σε θέματα που αφορούν τη γυμνα στική και τη φυσική αγωγή εν γένει. Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία, με αθρόα προσέλευση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει η 3η επιστη μονική ημερίδα γυμναστικής το ακαδημαϊκό έτος 2007-08.Αρχή των Ειδήσεων


Προέλευση σελίδας:
16-01-2019 20:03